1. API Tích hợp

1.1. Giới thiệu phương thức quản lý dữ liệu trên CRM - Bizfly

- Dữ liệu của doanh nghiệp được lưu trữ trên CRM BIZFLY được phân thành 1 vùng dữ liệu riêng gọi là “Dự án (project)”.

- Ai có thể được join vào vùng dữ liệu (Dự án/Project)?

    + Chỉ có chủ doanh nghiệp (người có tài khoản bizfly + là người tạo ra “Dự án (project)”  => gọi là tài khoản ROOT của Dự án

    + Và những “người có tài khoản bizfly được chủ doanh nghiệp mời vào cùng quản lý dự án”.

    + Kể cả nhân viên kỹ thuật của CRM cũng không được phép xem dữ liệu này (trừ khi được chủ doanh nghiệp mời vào cùng quản lý dự án)

- Những người được join vào Dự án thì làm được gì với dữ liệu trên CRM của doanh nghiệp?

    + Chủ doanh nghiệp có thể phân quyền: Cho Xem, Sửa, Xóa hoặc không cho xem đối với từng thành viên (nhân viên) trong dự án

    + Chủ doanh nghiệp có thể cho nhân viên Xem bản ghi nhưng không được Xem số điện thoại, Email của khách hàng

- Mọi hành động: Thêm, Sửa, Xóa, nhập liệu bởi nhân viên đều được CRM ghi log lại .

1.2. API Tích hợp

Bạn có thể tìm hiểu thêm về API Tích hợp do CRM - Bizfly cung cấp tại https://crm.bizfly.vn/apidoc/doc

Click Quản lý, chọn "Cài đặt" => "API Tích hợp"

Màn hình hiện ra giao diện cài đặt API Tích hợp. Bạn có thể xem document API Tích hợp bằng cách click vào Link document

Tại màn hình này, bạn có thể lấy được BIZFLY PROJECT TOKEN và thêm các cặp API Key, API Secret Key. Cụ thể:

    - BIZFLY PROJECT TOKEN là token để xác định dự án (project) mà bạn sẽ sử dụng API để tích hợp

    - API Key dùng để xác thực, tạo đường vào dự liệu của bạn cho đối tác mà bạn muốn họ vào dữ liệu của bạn.

    - Api Key có chức năng phân quyền là khi bạn cấp một Api key đi cùng với quyền hạn bạn mong muốn cho Api key này, nó sẽ giúp bạn giới hạn

quyền của đối tác khi vào dữ liệu của bạn với Api key này.

Để phân quyền cho API Key, chọn nút "Sửa" sau đó thay đổi thông tin trên Popup hiện lên