Lead

Lead: Khái niệm chung là quản lý khách hàng và tiềm năng. Đây là mục quản lý thông tin khách hàng bao gồm tất cả các nguồn data đổ về từ các nơi như form, chat bot, website, zalo,… từ các kênh kết nối được đến CRM.

+ Để vào cửa sổ làm việc danh sách Lead, thực hiện như sau:

  • Tại cửa sổ làm việc CRM Sale(1) => bấm chọn “Lead”(2)

  • Danh sách Lead mở ra. Tại đây, người dùng có thể thực hiện các tính năng như mục Danh sách khách hàng trong CRM Marketing.

+ Để chuyển đổi 1 khách hàng từ Lead hoặc từ bảng Khách hàng sang Danh sách Contact, thực hiện như sau:

Có 2 cách để chuyển đổi.

a. Cách 1: (Chuyển đổi 1 khách hàng sang Contact)

  • Tại Danh sách Lead hoặc Danh sách Khách hàng. Bấm vào tên khách hàng bất kỳ mà muốn chuyển sang danh sách Contact để vào cửa sổ chi tiết khách hàng đó.
  • Tại cửa sổ chi tiết khách hàng. Bấm nút “Chuyển đổi sang Contact”, một cửa sổ xác nhận mở ra, click đồng ý chuyển đổi để hoàn tất.

b. Cách 2: (Chuyển đổi 1 hoặc nhiều khách hàng sang Contact)

  • Tại Danh sách Lead hoặc Danh sách khách hàng => Tick chọn(1) 1 hoặc nhiều khách hàng cần chuyển sang Contact. Sau đó bấm “Khác”(2) => chọn “Gán sale”(3)
  • Cửa sổ popup mở ra, bấm chọn “Lấy theo danh sách đã chọn” sau đó bấm “Tiếp tục”

  • Cửa sổ mới mở ra, bấm sang Tab “Chuyển đổi dữ liệu lên Contact”(4)
  • Nhập ghi chú (Có thể nhập hoặc bỏ trống)
  • Sau khi hoàn tất bấm “Cập nhật” để tiến hành chuyển danh sách đã chọn sang Contact

Sau khi chuyển đổi, các khách hàng trong Danh sách Lead đã tick chọn để chuyển đổi trước đó sẽ không còn tồn tại trong Danh sách Lead nữa mà đã được chuyển sang Danh sách Contact