Thống kê

Thống kê: Mục này dành cho việc xem thống kê và tạo báo cáo thống kê trên cơ sở các công cụ hỗ trợ sẵn có về việc lấy số liệu theo ý muốn của người dùng.

1. Thống kê tổng quan

+ Thông kê tổng quan là một tính năng cho phép người dùng tạo mới những trang báo cáo thống kê, bên trong là nhưng box con gồm những báo cao con được tùy chỉnh tùy ý người dùng. Các báo cáo này được tạo dựa trên cơ sở các công cụ hỗ trợ sẵn có về việc lấy số liệu theo ý muốn của người dùng.

+ Để truy cập vào cửa sổ Thống kê tổng quan thực hiện như sau:

 • Tại cửa sổ làm việc CRM Bizfly => bấm Quản lý(1) => bấm Thống kê(2) => chọn “Thống kê tổng quan”(3)

Để tạo báo cáo tổng quan, thực hiện như sau:

 • Tại cửa số danh sách Báo cao tổng quan => bấm “Thêm mới báo cáo” hoặc bấm vào “Đây” để thêm mới báo cáo.

+ Sau khi bấm Thêm mới báo cáo, cửa sổ tạo mới báo cáo tổng quan hiện ra như sau:

 • (1)Thêm box: Để tạo thêm các box trong báo cáo tổng quan bằng các bảng biểu hoặc biểu đồ có sẵn.
 • (2)Preview: Để xem lại các báo cáo đã tạo.
 • (3)Lưu báo cáo: Để thực hiện lưu báo cáo sau khi quá trình tạo các báo cáo con hoàn tất.
 • (4)Thay đổi view: Để thay đổi hiển thị của báo cáo theo dạng phóng to, thu nhỏ.
 • (5)Xóa báo cáo: Để xóa báo cáo không còn sử dụng nữa.

+ Để thêm box, người dùng bấm chọn Thêm box(1), danh sách các box có sẵn hiện ra, tại cửa sổ danh sách box, hãy chọn 1 box để tạo thống kê.

+ Sau khi chọn 1 box thống kê, cửa sổ mới được thêm vào bên cạnh, thực hiện như sau:

 • Chọn 1 box thống kê (VD: Thống kê 1 trường dạng bảng) (1)
 • Tại mục Chọn kho dữ liệu(2): Hãy chọn bảng dữ liệu muốn truy vấn.
 • Tại mục Output(3): Chọn đầu ra cần tạo báo cáo.
 • Tại mục Tên thống kê(4): Hãy nhập tên thống kê (Tùy ý)
 • Sau khi điền xong bấm Lưu báo cáo bên dưới
 • Cửa sổ popup hiện ra, hãy nhâp tên báo cáo (Tùy ý) sau đó bấm OK để hoàn tất.

2. Xem các thống kê tự động khác

+ Tại cửa sổ làm việc CRM Bizfly => bấm Quản lý(1) => bấm Thống kê(2) => chọn mục cần xem thống kê (3)

 • Thống kê khách hàng: Để xem tổng quan về số lượng khách hàng, các hoạt động, các số liệu về khách hàng và các khách hàng phát sinh mới.
 • Hoạt động của khách hàng: Để xem thống kê về hoạt động của khách hàng bao gồm: Chat, SMS, Email,…
 • Thống kê cuộc gọi: Để xem thống kê về các vấn đề liên quan đến cuộc gọi, bao gồm: (Số cuộc gọi đi, Số cuộc gọi đến, Số cuộc gọi nhỡ, Số cuộc gọi kết nối thành công. Thống kê có thể xem được nhiều dạng biểu đồ theo kiểu mà người dùng tùy chỉnh.