Hướng dẫn thêm và phân vai trò cho từng nhân viên sale trên Bizfly CRM

Thêm và Phân vai trò: Video hướng dẫn thêm và phân vai trì cho từng nhân viên sale