Nhân viên

Nhân viên: Đây là muc giúp người dùng quản lý nhân viên như việc phân quyền nhân viên, xem lịch sử hoạt động của nhân viên, quản lý về team của nhân viên

1. Danh sách nhân viên

+ Để try cập vào danh sách nhân viên, thực hiện như sau:

 • Tại cửa sổ làm việc CRM Bizfly => bấm Quản lý(1) => bấm Nhân viên(2) => chọn Danh sách nhân viên(3)

 • Cửa sổ danh sách nhân viên mở ra. Tại đây, người dùng có thể quản lý nhân viên đang hoạt động trong dự án của mình, các tính năng trong menu ở danh mục này bao gồm: (Hình dưới)
 • (1)Trang cá nhân: Để xem thông tin chi tiết tại trang cá nhân của nhân viên.
 • (2)Sửa thông tin: Để thay đổi, cập nhật thông tin, gán số máy lẻ của nhân viên, hoặc cấp quyền lại cho nhân viên mình quản lý.
 • (3)Xem danh sách task: Để xem danh sách công việc mà nhân viên này đang thực hiện và đang được giao.
 • (4)Khóa sale này: Để khóa, tạm dừng hoạt động của nhân viên này trong dự án mình quản lý.

 • Để thêm nhân viên mới vào dự án của mình, tại cửa sổ danh sách nhân viên, bấm “Thêm nhân viên mới”

 • Cửa sổ thêm người sử dụng của My Bizfly mở ra, bấm chọn “Thêm người” và thêm người theo quyền mà người dùng mong muốn như (Thêm quản trị viên hoặc Thêm thành viên)

 • Cửa sổ mới mở ra. Tại đây, người dùng lựa chọn các giải pháp mà mình cho phép nhân viên sử dụng. Sau đó, có thể copy link lời mời(1) và gửi cho nhân viên mình muốn thêm. Hoặc điền email của người muốn thêm vào mục Mời qua email(2). Cuối cùng bấm Gửi lời mời(3) để hoàn tất việc thêm nhân viên vào dự án.

2. Các hoạt động

+ Để truy cập vào danh sách nhân viên, thực hiện như sau:

 • Tại cửa sổ làm việc CRM Bizfly => bấm Quản lý(1) => bấm Nhân viên(2) => chọn Các hoạt động(3)

 • Cửa sổ danh sách hoạt động của nhân viên mở ra. Tại đây, người dùng có thể quản lý được toàn bộ các hoạt động của nhân viên có trong dự án của mình. Để xem chi tiết hoạt động của nhân viên, bấm vào Link đối tượng (Tương ứng với nhân viên và hành động cần xem).

 • Sau khi vào link đối tượng, người quản lý có thể xem được chi tiết hoạt động của nhân viên

3. Quản lý Team Sale

 • Mục đích giúp người dùng quản lý được các nhóm, team sale mà nhân viên đang hoạt động trong dự án.
 • Để vào cửa sổ quản lý team sale. Tại cửa sổ Quản lý(1) => bấm Nhân viên(2) => chọn Quản lý Team sale(3)

 • Cửa sổ danh sách nhân sự mở ra, người dùng có thể quản lý team của từng nhân sự, có thể sử dụng các chức năng trong menu tương tự với mục Danh sách khách hàng.

4. Quản lý phân quyền

Là mục giúp người dung quản lý về các gói quyền cho từng danh mục và phân quyền cho nhân viên theo từng nhóm quyền có sẵn hoặc do người dùng tự tạo các nhóm quyền riêng cho từng nhu cầu sử dụng của nhân viên.

+ Để truy cập vào cửa sổ phân quyền. Tại cửa sổ Quản lý(1) của CRM Bizfly => bấm Nhân viên(2) => chọn Quản lý phân quyền(3)

 • Cửa số danh sách modul danh mục phân quyền mở ra. Tại đây, người dùng có thể bấm vào (1) để phân quyền theo danh mục và có thể thêm nhóm quyền riêng biệt cho từng nhân viên. Bấm vào (2) để Giới hạn truy cập theo IP cho từng nhân viên trong dự án.

a. Phân quyền theo danh mục và nhóm quyền riêng

 • Để cài đặt phân quyền theo danh mục và cài đặt các nhóm quyền riêng. Tại cửa sổ danh sách Các modul phân quyền(1) (Hình trên), bấm vào biểu tượng  (Cài đặt) tương ứng với danh mục cần thao tác.
 • Cửa sổ cài đặt phân quyền mở ra. Tại đây, người dùng có thể tick thêm hoặc bỏ tick để bớt quyền của một nhóm nhân viên nào đó, sau khi hoàn tất bấm “Lưu lại”

 • Để tắt cửa số phân quyền, bấm vào Tắt phân quyền(1) (Hình dưới)
 • Để thêm nhóm quyền riêng cho từng nhân viên trong dự án, bấm Thêm nhóm quyền(2)

 • Cửa sổ tạo nhóm quyền mới mở ra. Tại đây, người dùng tick chọn các quyền mà nhân viên có thể được thực hiện(1), Điền tên nhóm quyền(2), Nhập mô tả về nhóm quyền(3). Sau khi hoàn tất bấm “Lưu lại”(4) để kết thúc quá trình tạo nhóm quyền.

 • Sau khi tạo nhóm quyền xong, để gán nhóm quyền cho 1 nhân viên nào đó. Vào danh sách nhân viên, bấm vào biểu tượng cài đặt(1) tương ứng với nhân viên cần gán quyền, chọn Sửa thông tin(2)

 • Tại cửa sổ Cập nhật thông tin của nhân viên, tại mục Nhóm quyền, bấm vào danh mục nhóm quyền cần gán cho nhân viên(1), chọn nhóm quyền mới tạo ở bước trên, sau đó bấm “Lưu lại”(2) để hoàn tất.

b. Cài đặt giới hạn truy cập theo địa chỉ IP (Các IP nhập vào được phép truy cập)

 • Tại cửa sổ danh sách Các modul phân quyền Click vào đây để cài đặt

 • Tại cửa sổ phân quyền nhân viên theo IP. Thực hiện như sau:
 • Mục Danh sách IP(1): Nhập vào 1 hoặc nhiều IP, các IP cách nhau bởi dấu phẩy. => Những IP nhập vào sẽ được phép truy cập vào dự án khi lệnh phân quyền theo IP có hiệu lực.
 • Danh sách nhân viên giới hạn truy cập(2): Chọn 1 hoặc nhiều nhân viên có trong danh sách => Những nhân viên được chọn sẽ được phép truy cập vào dự án khi lệnh phân quyền theo IP có hiệu lực.
 • Chú ý: Đọc kỹ ý nghĩa và các tình huống xảy ra (Bên cạnh) khi thực hiện chức năng này.