Lọc trùng và ghép danh sách khách hàng trên BizFly CRM

Lọc trùng và Ghép danh sách khách hàng: Video hướng dẫn lọc trùng và ghép danh sách khách hàng.