Đưa danh sách khách hàng có sẵn lên BizFly CRM như thế nào?

Import khách hàng: Video hướng dẫn import danh sách khách hàng có sẵn lên hệ thống CRM Bizfly.