Tận dụng cookies người dùng để gửi thông báo đến khách hàng trên BizFly CRM

Gửi thông báo: Video hướng dẫn sử dụng tính năng Gửi thông báo đến khách hàng

Tính năng này tận dụng Cookie của trình duyệt để thực hiện tính năng gửi thông báo cho khách hàng.