Giao việc cho nhân viên trên BizFly CRM

Giao việc: Video hướng dẫn sử dụng tính năng gia việc cho nhân viên