Phân loại khách hàng theo tags, danh sách trên BizFly CRM

Gán tags: Video hướng dẫn phân loại khách hàng theo Tags, danh sách Tags trên CRM Bizfly