Hướng dẫn thêm nhân viên phụ trách cho một hoặc nhiều khách hàng trên Bizfly CRM

Gán nhân sự phụ trách: Video hướng dẫn gán nhân sự phụ trách cho 1 hoặc nhiều khách hàng trên CRM Bizfly