Gán danh sách khách hàng

Gán danh sách: Video hướng dẫn gán danh sách khách hàng theo nhóm, theo mục đích tương tác