CRM Sale

CRM Sale: Dành cho Sale, kết hợp quản lý thông tin và cơ hội bán hàng.

Menu Chính

  1. Lead => Danh sách dữ liệu thu thập từ các nguồn (Được gọi là Dữ liệu tổng hợp thô).
  2. Contact => Danh sách dữ liệu đã được chọn lọc có cơ hội bán hàng.
  3. Company => Là mục quản lý các thông tin về công ty, đối tác.
  4. Deal => Là mục quản lý các giao dịch, các cơ hội bán hàng.
  5. Sale Activity => Là mục quản lý các vấn đề liên quan đến Sale.
  6. Mở rộng => Là mục nhóm các công cụ khác để hỗ trợ phục vụ Sale.