Các vấn đề thường gặp

Khôi phục bản ghi bị xóa, Các phím tắt, Chỉ số UTM


1. Các chỉ số UTM trong thông tin khách hàng

- UTM (Urchin Tracking Module): Là tham số được sử dụng để thu thập dữ liệu chiến dịch bằng URL tùy chỉnh. UTM hiểu nôm na là một đoạn code mà bạn thêm vào đường dẫn URL để bổ sung thông tin cho URL ấy, giúp người dùng theo dõi hiệu quả của chiến dịch marketing dựa trên nguồn truy cập.

a. UTM (First)

- Là thông tin ghi nhận cho lần đầu tiên khách hàng click vào link quảng cáo. Đây là thông tin cố định không thay đổi. Có nghĩa là cho dù có click vào n lần link quảng cáo liên quan thì thông tin hiển thị ở UTM First cũng không thay đổi.

b. UTM (Last)

- Là thông tin ghi nhận cho lần cuối cùng khách hàng click vào link quảng cáo. Đây là thông tin thay đổi liên tục sau mỗi lần click vào link quảng cáo của khách hàng.

c. Converted

- Là thông tin ghi nhận cho lần đầu tiên update khi khách hàng click vào link quảng cáo mà thông tin có khác so với lần đầu tiên (UTM First). Thông tin này cũng là cố định không thay đổi, cho dù là các lần click sau thông tin khách hàng có khác.

d. Converted Last

- Là thông tin ghi nhận lần cuối có sự thay đổi thông tin của khách hàng, thông tin này luôn thay đổi (Nếu có sự thay đổi trong thông tin khách hàng khi mà khách hàng click vào link quảng cáo)

2. Phím tắt trên hệ thống để di chuyển giữa các trang

Phím tắt Chức năng
F2 Di chuyển đến menu xem all khách hàng trong CRM MARKETING
F4 Di chuyển đến menu xem Lead trên CRM SALE
F8 Di chuyển đến menu xem Contact trên CRM SALE
F9 Di chuyển đến menu xem SALE TASK trên CRM SALE
F10 Di chuyển đến menu xem DEAL trên CRM SALE