Sale Activity

Sale Activity: Là mục quản lý các vấn đề liên quan đến Sale bao gồm: Quản lý các đầu việc, lịch hẹn của Sale, theo dõi lịch sử cuộc gọi, xem tổng quát tất cả các ghi chú.

1. Task, Job (Quản lý công việc và lịch hẹn)

Là một dạng note các công việc và lịch hẹn kiểu nhắc việc, đây chỉ là công cụ hỗ trợ sale.

+ Để vào cửa sổ làm việc Task, Job, thực hiện như sau:

  • Tại cửa sổ làm việc CRM Sale(1), bấm “Sale Activity”(2) => chọn “Task, Job”(3)

  • Danh sách Task, Job mở ra. Tại đây, người dùng có thể xem chi tiết và quản lý tất cả danh sách các công việc và lịch hẹn của nhân viên đã cài đặt với khách hàng, có thể chỉnh sửa, cập nhật, các tính năng sử dụng tương tự như mục Danh sách Khách hàng.

2. Lịch sử cuộc gọi (Quản lý cuộc gọi của Sale)

Là công cụ quản lý toàn bộ cuộc gọi của sale, bao gồm: Gọi lúc nào, thời gian gọi bao lâu, có cả file ghi âm cuộc gọi và ghi chú về cuộc gọi.

+ Để vào cửa sổ làm việc Lịch sử cuộc gọi, thực hiện như sau:

  • Tại cửa sổ làm việc CRM Sale(1), bấm “Sale Activity”(2) => chọn “Lịch sử cuộc gọi”(3)

  • Danh sách Lịch sử cuộc gọi mở ra. Tại đây, người dùng có thể quản lý toàn bộ thông tin về lịch sử cuộc gọi mà sale đã thực hiện với khách hàng, các tính năng trong mục này thực hiện tương tự như mục Danh sách khách hàng

3. Ghi chú (Xem tổng quan tất cả các ghi chú)

Là công cụ hỗ trợ quản lý tất cả các ghi chú trong thông tin khách hàng mà sale đã ghi chú một cách tập trung và bao quát nhất.

+ Để vào cửa sổ làm việc Lịch sử cuộc gọi, thực hiện như sau:

  • Tại cửa sổ làm việc CRM Sale(1), bấm “Sale Activity”(2) => chọn “Lịch sử cuộc gọi”(3)

  • Danh sách Ghi chú mở ra. Tại đây, người dùng có thể quản lý toàn bộ thông tin về lịch sử cuộc gọi mà sale đã thực hiện với khách hàng, các tính năng trong mục này thực hiện tương tự như mục Danh sách khách hàng