6. Mở rộng

Mở rộng: Là mục nhóm các cộng cụ mở rộng khác để hỗ trợ phục vụ cho Sale như (Quản lý các sản phẩm, hợp đồng, đơn hàng). Lưu ý: Đây chỉ là một tính năng nhỏ được xây dựng sẵn để hỗ trợ cho Sale chứ không phải tính năng chính và cũng không được support chi tiết.

1. Sản phẩm

Là công cụ như 1 nhánh nhỏ của viêc quản lý kho hàng nhưng lại không phải là mục quản lý kho hoàn chỉnh, đây có thể coi là một công cụ mở rộng nhằm phục vụ chính cho phần Deal (Cơ hội bán hàng).

+ Để vào cửa sổ làm việc Sản phẩm, thực hiện như sau:

  • Tại cửa sổ làm việc CRM Sale(1), bấm “Mở rộng”(2) => chọn “Sản phẩm”(3)

  • Danh sách Sản phẩm mở ra. Tại đây, người dùng có thể quản lý, thêm, sửa, xóa sản phẩm, các sản phẩm phục vụ chính cho mục Deal, các chức năng trong mục này thực hiện tương tự như mục Danh sách khách hàng.

2. Quản lý Hợp đồng

Đây là công cụ được xây dựng sẵn để tick hợp các thông tin cơ bản phục vụ doanh nghiệp sử dụng, tuy nhiên không phải là tính năng chính thức và không được hỗ trợ chuyên sâu.

+ Để vào cửa sổ làm việc Sản phẩm, thực hiện như sau:

  • Tại cửa sổ làm việc CRM Sale(1), bấm “Mở rộng”(2) => chọn “Quản lý Hợp đồng”(3)

  • Danh sách Hợp đồng mở ra. Tại đây, người dùng có thể quản lý, thêm, sửa, xóa sản phẩm, các sản phẩm phục vụ chính cho mục Deal, các chức năng trong mục này thực hiện tương tự như mục Danh sách khách hàng.

3. Quản lý Đơn hàng

Đây là công cụ được xây dựng sẵn để tick hợp các thông tin cơ bản phục vụ doanh nghiệp sử dụng, tuy nhiên không phải là tính năng chính thức và không được hỗ trợ chuyên sâu.

+ Để vào cửa sổ làm việc Sản phẩm, thực hiện như sau:

  • Tại cửa sổ làm việc CRM Sale(1), bấm “Mở rộng”(2) => chọn “Quản lý Đơn hàng”(3)

  • Danh sách Đơn hàng mở ra. Tại đây, người dùng có thể quản lý, thêm, sửa, xóa sản phẩm, các sản phẩm phục vụ chính cho mục Deal, các chức năng trong mục này thực hiện tương tự như mục Danh sách khách hàng.