Deal

Deal: Đơn giản là mục quản lý các giao dịch, các cơ hội bán hàng. Là nơi lưu trữ hợp đồng và đơn hàng của công ty.

+ Để vào cửa sổ làm việc Deal, thực hiện như sau:

  • Tại cửa sổ làm việc CRM Sale(1) => bấm chọn “Deal”(2)

  • Danh sách Deal mở ra. Tại đây, người dùng có thể thực hiện các tính năng như mục Danh sách khách hàng.